รพ.สต.หินแก้ว


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว
 
นายอนันต์  อนิลบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

นางพรรณทิพย์  เกษเสมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางเปี่ยมจิตร  อินทะเสม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายปกรณ์  กุลทัศนศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นายยุทธนา  สอนตะโก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

รพ.สต.หงษ์เจริญ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ
 
นายอนุกูล  พลวัชรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวปาณิศรา  ปานุวงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
นางสาวพัชรกร  เกตุนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาววรรณวิศา  ฤทธิรงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 

รพ.สต.บ้านวังลุ่ม


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม
 
นายอนันต์  สำลีว่อง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวลัทธวรรณ  ผันผล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางธิดารัตน์  สินบำรุง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาวลลิดา  เสนาะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 

 

รพ.สต.สลุย


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
 
นายชัยยุทธ  ไชโย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวสุกานดา  โสภีพันธ์
เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย
 
นางสาวแสงเดือน  เต่าทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาวชาลิสา จันทคาม
นักวิชาการสาธารณสุข
 

 

รพ.สต.บ้านลานทอง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง
 
นายจงรักษ์  วิเศษรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวสุจิตรา  จันทร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นายสุนันท์   หนูสะพลี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน