นโยบายสาธารณสุขอำเภอ

นโยบายสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ

ดําเนินการตามนโยบายประเทศ, กระทรวง ,จังหวัดและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่
บริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบควบคุมภายใน , ตรวจสอบภายใน
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการวางแผน ควบคุม กํากับ ประเมินผลการดําเนินงานสาธารณสุข
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพประชาชน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
     ในพื้นที่
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู้, เชี่ยวชาญวิชาชีพ การทํางานเป็นทีม และการประสานงาน
     ในเครือข่าย
พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อนําสารสนเทศไปใช้สนับสนุนการบริหาร บริการ วิชาการ
หน่วยบริการมีคุณภาพ
หน่วยบริการได้รับการพัฒนาระบบการเงินการคลัง ให้พึ่งตนเองได้
บุคลากรมีความเป้นจิตอาสา มีความสามัคคี ปรองดอง และรับผิดชอบต่อหน้าที่