ผู้บริหารหน่วยงานชื่อ -สกุล                     นายสิทธิ์ชัย ชูจีน
ตำแหน่ง                      สาธารณสุขอำเภอ
หมายเลขโทรศัพท์          077-599016

ทำเนียบสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ

ลำดับ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่ง
1 นายปัญญา   ประมวลผล พ.ศ.2480 – 2482
2 นายเรียง      คล้ายสมใจ พ.ศ.2482 – 2484
3 นายโสฬส    อักษรกิต พ.ศ.2484 – 2486
4 นายเฉลิม     สิงห์เจริญ พ.ศ.2486  -2497
5 นายโกวิทย์   โพธิ์พ่วง  พ.ศ.2497 – 2507
6 นายอำนวย    ศรีคช  พ.ศ.2507 – 2513
7 นายเลิศ       นิวาสวัติ  พ.ศ.2513 – 2513
8 นายสำรวย    ผลทวี  พ.ศ.2513 – 2514
9 นายสำราญ   ธรรมวิชิต  พ.ศ.2514 – 2516
10 นายประทีป    มณฑิราช  พ.ศ.2516 – 27 ก.ค. 2526
11 นายวรชัย      นาคฉัตรีย์ 10 ส.ค. 2526 – 10 ต.ค. 2537
12 จ่าเอกสุพิศ    นาควิเชียร  ต.ค. 2537 – 25 ก.ย. 2540
13 นายไพโรจน์   เพชรอุแท  ต.ค. 2540 – 18 มี.ค. 2541
14 นายปรีชา      สมเนียม   19 มี.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2549
15 นายพิจิตร      อ่อนละมัย  1 ต.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2550
16 นายวรเกียรติ   ศรีเวชนันต์  1 ต.ค. 2550 – 30 ก.ย. 2556
17 นายพิสูจน์     ภิโสรมย์  1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2561
18 นายสิทธิ์ชัย    ชูจีน(รก.)  1 ต.ค. 2561 – 27 ส.ค. 2562
19 นายประจักษ์   กมลวิริยะวัฒน์ 28 ส.ค. 2562 – 7 ก.พ. 2563 
20 นายสิทธิ์ชัย    ชูจีน(รก.)  8 ก.พ. 2563 – 10 ก.ย. 2563 
21 นายสิทธิ์ชัย    ชูจีน  11 ก.ย. 2563 – ปัจจุบัน