กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)
พระราชบญญยา.. ๒๕๑๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒
พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ.. ๒๕๒๒
พระราชบญญอาหาร.. ๒๕๒๒
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน.. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ (ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐)
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

พระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๖
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัติ ควบคุม ผลิตภัณฑ์ ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.๒๕๓๕
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕

พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๖
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๖