บุคลากร รพ.สต.

รพ.สต.คุริง
รพ.สต.หงษ์เจริญ
รพ.สต.บ้านปากด่าน
รพ.สต.บ้านสหกรณ์นิคมท่าแซะ
รพ.สต.บ้านท่าแซะ
รพ.สต.นากระตาม
รพ.สต.ท่าข้าม
รพ.สต.หินแก้ว
รพ.สต.รับร่อ
รพ.สต.บ้านวังลุ่ม
รพ.สต.บ้านพันวาล
รพ.สต.บ้านธรรมเจริญ
รพ.สต.บ้านห้วยทรายขาว
รพ.สต.สลุย
รพ.สต.บ้านร้านตัดผม
รพ.สต.บ้านพรุตะเคียน
รพ.สต.บ้านลานทอง