รพ.สต.บ้านห้วยทรายขาว

 รพ.สต.บ้านห้วยทรายขาว
   

นายศราวุฒิ  หมุดเจริญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 
 นางสาวอลิษา  โพธิ์ทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   นางสาวพัชรินทร์  อินทรบุตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
   นางสาวประภาพร  สิงโท
นักวิชาการสาธารณสุข