รพ.สต.ท่าข้าม

  นางสาววราภรณ์  อำพันกาญจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางมยุรี  สร้างเกตุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   นางสาวจุฑาพร  ผูกประยูร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
   นางสาวจุฑาทิพย์  นาคมณี
นักวิชาการทันตะสาธารณสุขปฏิบัติการ