รพ.สต.บ้านธรรมเจริญ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมเจริญ
  นายจรวย อารีราษฎร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาวณิชาภา พลสิงห์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  นางสาวนฤมล จันทร์สุข
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ