รพ.สต.บ้านพรุตะเคียน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุตะเคียน
 
นางประภาภรณ์ จินดาชื่น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 

นางสาวกุสุมา ไตรอภิรักษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นายสิริโชค ไกรมาก
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ