รพ.สต.บ้านพันวาล


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพันวาล
 
นายประยงค์  ชุมวรฐายี
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

นางสาวเกศรา  ธรรมจง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวสุปราณี  ราชคช
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวอพิญญา  แสงจินดารัตน์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาววริศรา  ปักการะนัง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นางสาวภัทรวรรณ  ช่วยชูหนู
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวปิยนุช  มุ่งดี
นักวิชาการสาธารณสุข