รพ.สต.บ้านร้านตัดผม


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านร้านตัดผม
 
นางสาวพิทยารัตน์ กาญจนี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 

นางสาวปิยนุช นิสภา
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 
นางสาวสุนิสา พรมป่าชัด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ