รพ.สต.บ้านลานทอง


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานทอง
 
นายจงรักษ์  วิเศษรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวสุจิตรา  จันทร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นายสุนันท์   หนูสะพลี
พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ