รพ.สต.บ้านวังลุ่ม


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังลุ่ม
 
นายอนันต์  สำลีว่อง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวลัทธวรรณ  ผันผล
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นางธิดารัตน์  สินบำรุง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาวลลิดา  เสนาะ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน