รพ.สต.สลุย


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
 
นายชัยยุทธ  ไชโย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวสุกานดา  โสภีพันธ์
เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย
 
นางสาวแสงเดือน  เต่าทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาวชาลิสา จันทคาม
นักวิชาการสาธารณสุข