รพ.สต.หงษ์เจริญ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ
 
นายอนุกูล  พลวัชรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวปาณิศรา  ปานุวงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
นางสาวพัชรกร  เกตุนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาววรรณวิศา  ฤทธิรงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน