รพ.สต.หินแก้ว


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว
 
นายอนันต์  อนิลบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

นางพรรณทิพย์  เกษเสมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางเปี่ยมจิตร  อินทะเสม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายปกรณ์  กุลทัศนศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นายยุทธนา  สอนตะโก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน