ข้อตกลงการสมัครสมาชิกเว็บ

ต้องแสดงข้อมูลที่เป็นจริง
อีเมลและเบอร์โทรที่ติดต่อได้
เว็บไค์สามารถยกเลิกและลบการเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา
ผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฏหมายอย่างเคร่งครัด