วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

 วิสัยทัศน์
เครือข่ายองค์กรสุขภาพ ที่มีมาตรฐาน คู่คุณธรรม โดยรวมพลังสังคม เพื่อผู้ใช้บริการอุ่นใจ ภายในปี ๒๕๖๔

 พันธกิจ
พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 เป้าหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 ค่านิยมองค์กร
“TS - MOHPHON”(ทีเอส - หมอพร)

T = Team

การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน

S = Success

มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์

M = Mastery

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ

O = Originality

สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป้นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

H = Humility

มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความแตกต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน

P = People centered approach

ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน

H = Helpful

ช่วยเหลือเกื้อกูล

O = On call

พร้อมให้บริการ

N = Norm

ปฏิบัติที่มีบรรทัดฐานของมาตรฐานวิชาชีพ