เยี่ยมเจ้าหน้าจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแะเยี่ยมเจ้าหน้าจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่2565