บบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

นายอำเภอท่าแซะมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทต่างๆ ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทต่างๆ ประจำปี 2564 ในเวทีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าแซะ