หน้าแรก


arrow การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในกำกับ
ITA กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ช่องทางการสื่อสารกับสสอ.ท่าแซะ
ขออนุญาติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ
รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 แนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการประกาศหน่วยงานคุณธรรม
EB 12 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (ที่ผ่านมา)
บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (ที่ผ่านมา)
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนงบประมาณ ปี2562
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
แนวทางกำรบริหารผลการปฏิบัติงำนและการดำเนิน การกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงำนต่ำ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
ประกาศ รายงานการประเมินผล เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราช การประจำปีของบุคลากรในหน่วย
งานอยู่ใน ระดับ ดีเด่น และดีมาก
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย
ขออนุญาตจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
EB 17 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
นโยบายการให้และรับของขวัญ
อินโฟกราฟิก
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บันทึกข้อความอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ประกาศหน่วยงานคุณธรรมระบบอีเมล                                  ระบบe-Conference

images