หน้าแรก1.1 action plan motherAndChild 1.1 motherAndChild 1.2 elder 1.3 action plan Health Literacy
 1.3 Health Literacy  2. action plan TB  2.TB  3.1. action plan chemicals
 3.1 chemical  3.2 RDUAMR.pdf  4.1 action plan VoluteersHealth  4.1 VoluteersHealth
 4.2 action plan PCC  4.2 PCC  4.3 action plan  5.2 action plan ER
 5.2 ER  6.1 Stroke  6.2 STEMI  7. cannabis
8. medical innovation  9.1 action plan HA  9.1 HA  9.2 action plan PMQA
 9.2 PMQA  10. action plan Ini  10. Initiative management


arrow ระบบ MITAS
ITA กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ช่องทางการสื่อสารกับสสอ.ท่าแซะ
ขออนุญาติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ
รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 แนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการประกาศหน่วยงานคุณธรรม
ดัชนี ความโปร่งใส
ความโปร่งใส  (Transparency Index) EB 1-EB 9
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
บันทึกช้อความเสนอผู้บริหารรับทราบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกข้อความการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต
แบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเว็บไซค์
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูล
EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงาน
แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
ผู้บังคับบัญชา จะต้องสั่งการหรืออนุญาตให้นำคำสั่งและกรอบแนวทางไปเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ดัชนีความพร้อมรับผิด

ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี
บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (ที่ผ่านมา)
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนงบประมาณ ปี2562
EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  (ที่ผ่านมา)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน
ผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ


EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่่
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
แนวทางกำรบริหารผลการปฏิบัติงำนและการดำเนิน การกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงำนต่ำ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผย ให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ
ประกาศ รายงานการประเมินผล เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราช การประจำปีของบุคลากรในหน่วย
งานอยู่ใน ระดับ ดีเด่น และดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย
ขออนุญาตจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขดัชนี ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
การกำกับติดตาม
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
นโยบายการให้และรับของขวัญ
อินโฟกราฟิก
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บันทึกข้อความอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อความอนุมัติขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะเรื่องนโยบายการพัฒนาสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะ ให้เป็นหน่วยงานที่มีค ุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สรุปผลรายงานการประชุมฯ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
EB 21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
EB 22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
รายงานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา
ภาพถ่ายประกอบ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
EB 23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม หน่วยงาน … ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไตรมาส 2)
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดัชนี คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12  มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
คู่มือติดตามประเมินผล
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการ ให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ภาพถ่ายประกอบ
ประกาศหน่วยงานคุณธรรมระบบอีเมล                                  ระบบe-Conference

images                
ชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ

ชมรมจริยธรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2561 ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
  สถานที่ตั้งชมรม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะ
  ปัจจุบันมีสมาชิกชมรมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง รวม 90 คน

เป้าหมายด้านบุคลากร
  มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน
  มีจิตสำนึกที่ดีงาม
  ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตอาสา และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมและสุขภาพ
  ส่งเสริมยกย่อง เชิดชู บุคลากรต้นแบบคุณธรรมและการทำความดี
เป้าหมายด้านองค์กรและเครือข่าย
  ธรรมรงค์รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามทุกหน่วยงาน องค์กรและเครือข่าย
  สนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานตัวอย่างด้านวัฒนธรรมที่ดีงามขององค์กร สุนทรียสนทนา
  มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลงานที่ดำเนินการด้านคุณธรรมจริยธรรม

Content for the tab เป้าหมาย

Content for the tab เป้าหมาย

Content for the tab เป้าหมาย

Content for the tab เป้าหมาย

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...