หน้าแรก


1.1 action plan motherAndChild 1.1 motherAndChild 1.2 elder 1.3 action plan Health Literacy
 1.3 Health Literacy  2. action plan TB  2.TB  3.1. action plan chemicals
 3.1 chemical  3.2 RDUAMR.pdf  4.1 action plan VoluteersHealth  4.1 VoluteersHealth
 4.2 action plan PCC  4.2 PCC  4.3 action plan  5.2 action plan ER
 5.2 ER  6.1 Stroke  6.2 STEMI  7. cannabis
8. medical innovation  9.1 action plan HA  9.1 HA  9.2 action plan PMQA
 9.2 PMQA  10. action plan Ini  10. Initiative management


arrow การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในกำกับ
ITA กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ช่องทางการสื่อสารกับสสอ.ท่าแซะ
ขออนุญาติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ
รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 แนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการประกาศหน่วยงานคุณธรรมดัชนี ความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อ จัดจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลดัชนี ความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 12 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (ที่ผ่านมา)
บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (ที่ผ่านมา)
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนงบประมาณ ปี2562
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
แนวทางกำรบริหารผลการปฏิบัติงำนและการดำเนิน การกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงำนต่ำ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
ประกาศ รายงานการประเมินผล เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราช การประจำปีของบุคลากรในหน่วย
งานอยู่ใน ระดับ ดีเด่น และดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย
ขออนุญาตจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุขดัชนี ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
การกำกับติดตาม
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
นโยบายการให้และรับของขวัญ
อินโฟกราฟิก
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บันทึกข้อความอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อความอนุมัติขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะเรื่องนโยบายการพัฒนาสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะ ให้เป็นหน่วยงานที่มีค ุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สรุปผลรายงานการประชุมฯ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
EB 21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
EB 22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
รายงานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา
ภาพถ่ายประกอบ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
EB 23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม หน่วยงาน … ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไตรมาส 2)
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดัชนี คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12  มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
คู่มือติดตามประเมินผล
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการ ให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ภาพถ่ายประกอบ
ประกาศหน่วยงานคุณธรรมระบบอีเมล                                  ระบบe-Conference

images