หน้าแรก






arrow การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉพาะหน่วยงานระดับกรมและหน่วยงานในกำกับ
ITA กระทรวงสาธารณสุข
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์
หนังสือขออนุญาตเผยแพร่ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์(3เดือน)
ช่องทางการสื่อสารกับสสอ.ท่าแซะ
ขออนุญาติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง
คำสั่งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ
รายงานผลวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้างปี60
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
 แนวทางในการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปีสสอ.ท่าแซะ
หนังสือสั่งการประกาศหน่วยงานคุณธรรมดัชนี ความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 การจัดซื้อ จัดจ้าง
ตัวชี้วัดที่ 2 การมีส่วนร่วม (ตามภาระกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
ตัวชี้วัดที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลดัชนี ความพร้อมรับผิด
ตัวชี้วัดที่ 4 การดำเนินงานตามภารกิจ
EB 12 มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  (ที่ผ่านมา)
บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี (ที่ผ่านมา)
ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี
แผนงบประมาณ ปี2562
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ
แนวทางกำรบริหารผลการปฏิบัติงำนและการดำเนิน การกับเจ้ำหน้ำที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงำนต่ำ
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ
ประกาศ รายงานการประเมินผล เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราช การประจำปีของบุคลากรในหน่วย
งานอยู่ใน ระดับ ดีเด่น และดีมาก
ตัวชี้วัดที่ 6 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านWeb siteหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 7 การจัดการเรื่องร้องเรียน
EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ชมเชย
ขออนุญาตจัดทำระบบการรับเรื่องร้องเรียนและกำหนดช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่/เรื่องอื่นๆ
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดัชนี ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 การรับสินบน
EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงาน กำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
การกำกับติดตาม
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดัชนี วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมสุจริต
EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
นโยบายการให้และรับของขวัญ
อินโฟกราฟิก
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่ายเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บันทึกข้อความอนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าว
มีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น หรือไม่
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต
บันทึกข้อความอนุมัติขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะเรื่องนโยบายการพัฒนาสานักงานสาธารณสุขอาเภอท่าแซะ ให้เป็นหน่วยงานที่มีค ุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
หนังสือแสดงหลักฐานการจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
สรุปผลรายงานการประชุมฯ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการและปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
EB 21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site
EB 22 การประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ
ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต
รายงานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา
ภาพถ่ายประกอบ
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ 11 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริต
EB 23 มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม หน่วยงาน … ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือ แผนที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(ไตรมาส 2)
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

ดัชนี คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12  มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ
EB 25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คำสั่ง/ข้อสั่งการอย่างเป็นทางการโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือ ผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ
กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน
คู่มือติดตามประเมินผล
หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
EB 26 การเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการ ให้บริการประชาชน
แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่นและ Print Screen จาก Web siteหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ภาพถ่ายประกอบ
ประกาศหน่วยงานคุณธรรม



ระบบอีเมล                                  ระบบe-Conference

images