พันธกิจ

พัฒนาระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...