รพ.สต.บ้านพรุตะเคียน

นางประภาภรณ์ จินดาชื่น
ผอ.รพ.สต.
นายสิริโชค ไกรมาก
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวกุสุมา ไตรอภิรักษ์
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...