รพ.สต.บ้านธรรมเจริญ

นายพิสูจน์ ภิโสรมย์
สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ
aaaaaaaaaaa

สมชัย ชูชาติ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
bbbbbbbbbbbbb
สิทธิ์ชัย ชูจีน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
wwwwwwwww
กิตติมา ฉลองธรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
wwwwww

จรัญ คลี่เกษร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
bbbbbbbbbbbbb
นวลอนค์ นิจสุชัด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
wwwwwwwww
ศิโรรัตน์ ช่วยเกิด
นักวิชาการสาธารณสุข
wwwwww