รพ.สต.บ้านธรรมเจริญ

นายจรวย อารีราษฎร์
ผอ.รพ.สต.
นางาวปาณิศรา ปานุวงค์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล จันทร์สุข
นวก.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...