รพ.สต.บ้านปากด่าน

นางจันทร์เพ็ญ คล้ายวงศ์
ผอ.รพ.สต.
นายวิภัชวงศ์ จงไกรจักร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวศรัญญา ดานาคแก้ว
นวก.สาธารณสุข
นางสาวพรทิพย์ เดชณรงค์
จพ.ทันตสาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...