รพ.สต.บ้านสหกรณ์นิคมฯ

นางจีรวรรณ โอฬาร์กิจ
ผอ.รพ.สต.
นางสาวนิภาพร อินทรินทร์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวพีรยา เนตตกุล
จพ.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...