รพ.สต.บ้านท่าลานทอง

นายจงรักษ์ วิเศษรัตน์
ผอ.รพ.สต.
นางสาวสุจิตรา จันทร
นวก.สาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวเครือมาส รัตนนิคม
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...