รพ.สต.นากระตาม

นายชัยพร เรืองรัตน์
ผอ.รพ.สต.
นางสาวนวลจันทร์ รัตนพร
นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
นางวันทนีย์ ล้ำเลิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจิรนันท์ บัวพันธ์
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาว
พยาบาลวิชาชีพ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...