รพ.สต.ท่าข้าม

นางสาววราภรณ์ อำพันกาญจน์
ผอ.รพ.สต.
นางสาวมยุรี สร้างเกตุ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวจุฑาพร ผูกประยูร
จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ นาคมณี
จพ.ทันตสาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...