สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ

นายประจักษ์ กมลวิริยะวัฒน์
สาธารณสุขอำเภอ
นายสิทธิ์ชัย ชูจีน
นวก.สธ.ชำนาญการ
นายจรัญ คลี่เกสร
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวอังคณา เลขะจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางจรูญลักษณ์ โคนาบุตร
จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาววรรณวิษา เพ็ชรนาจักร
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวบัณฑิตา ฉิมวารี
นวก.สาธารณสุข

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...