ค่านิยมองค์กร

TS – MOHPHON
ทีเอส – หมอพร

T = Team การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน
S = Success มุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
M = Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด ควบคุมตนเองให้ทำงาน คิดพูด อย่างมีสติ ใช้กิริยาวาจาเหมาะสม มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม รักการเรียนรู้ ค้นหาความรู้สม่ำเสมอ มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ
O = Originality สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป้นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
H = Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้รู้ชนะ เปิดรับฟังความแตกต่าง จัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน
P = People centered approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
H = Helpful ช่วยเหลือเกื้อกูล
O = On call พร้อมให้บริการ
N = Norm ปฏิบัติที่มีบรรทัดฐานของมาตรฐานวิชาชีพ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...