เป้าประสงค์

  • บุคลากรเก่งดีมีสุข
  • ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาวะ
  • ระบบบริหารจัดการผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...