ผู้บริหารหน่วยงาน


นายสิทธิ์ชัย ชูจีน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน
สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ

อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

Loading...