แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีงบประมาณเกิน 100,000 บาท
3 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจกรณีงบประมาณไม่เกิน 100,000 บาท
4 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าแซะว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง