บุคลากรสสอ.ท่าแซะ

 นายสิทธิ์ชัย  ชูจีน
สาธารณสุขอำเภอท่าแซะ
 
 นางสาวนวลจันทร์  รัตนพร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นายจรัญ  คลี่เกษร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางจรูญลักษณ์  โคนาบุตร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นางสิริพร  ฤทธิพิชัยสงคราม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาวอังคณา  เลขะจิตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาววรรณวิษา  เพ็ชรนาจักร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นาวสาวปนิตา  ศรีผักผ่อง
พนักงานธุรการ
 
นางสาวเบญจวรรณ  ชื่นแดง
แม่บ้าน