ประเมินITA2565

MITAS (MOPH Integrity and Transparency Assessment System) 2565

MOIT1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน
MOIT1 1. คำสั่ง / กรอบแนวทาง
MOIT1 1.1 มีบันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน คลิ๊ก
MOIT1 1.2 มีคำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คำสั่งเดิม หรือทบทวนคำสั่ง)  คลิ๊ก
MOIT1 1.3 มีกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. (ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.2) คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT1 1.4 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT2 1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
MOIT2 1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) รูปถ่าย (2) ชื่อ-นามสกุล (3) ตำแหน่ง และ (4) หมายเลขโทรศัพท์ (มีครบ 4 รายการ)  คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 1.2 นโยบายของผู้บริหาร คลิ๊ก
MOIT2 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ) คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564 คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน คลิ๊ก
MOIT2 7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ทุกแผน) คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊ก
 คลิ๊ก
 
MOIT2 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)  คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 15 .รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  คลิ๊ก
คลิ๊ก
 
MOIT2 16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  คลิ๊ก
 คลิ๊ก
 
MOIT2 17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย 
MOIT2 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)  คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT2 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี  คลิ๊ก
  17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง  คลิ๊ก
  17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
 
  17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)  คลิ๊ก
คลิ๊ก
 คลิ๊ก
 
MOIT3  หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก
  2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ (1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง (2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด (3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ (4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  คลิ๊ก
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก
คลิ๊ก
MOIT4  หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน  
  1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
  2. มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก

 
  3. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบดำเนินการ และงบลงทุน) คลิ๊ก
คลิ๊ก
คลิ๊ก
  4. มีคำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ คลิ๊ก
  5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
คลิ๊ก
  ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส  
  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
  2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด
2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส
2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส 
คลิ๊ก
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก
  ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
  1. มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก
คลิ๊ก
  2. มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท คลิ๊ก
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
MOIT5  หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิ๊ก
  2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้  
  ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2564   คลิ๊ก
  ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 คลิ๊ก
  ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2564  คลิ๊ก
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิ๊ก

 

รพ.สต.หงษ์เจริญ


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหงษ์เจริญ
 
นายอนุกูล  พลวัชรินทร์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวปาณิศรา  ปานุวงศ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
 
นางสาวพัชรกร  เกตุนวล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นางสาววรรณวิศา  ฤทธิรงค์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
 

รพ.สต.หินแก้ว


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินแก้ว
 
นายอนันต์  อนิลบล
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 

นางพรรณทิพย์  เกษเสมา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางเปี่ยมจิตร  อินทะเสม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายปกรณ์  กุลทัศนศิลป์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
นายยุทธนา  สอนตะโก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 

รพ.สต.สลุย


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลุย
 
นายชัยยุทธ  ไชโย
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 

นางสาวสุกานดา  โสภีพันธ์
เจ้าพนักงานแพทย์แผนไทย
 
นางสาวแสงเดือน  เต่าทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 
นางสาวชาลิสา จันทคาม
นักวิชาการสาธารณสุข