รพ.สต.คุริง

  รพ.สต.คุริง
  

นายปรัช บุญกวี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 
นางสาวดารุณี นุ้ยเขียว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
   
นายอรรถสิทธิ์ เมืองแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน