EB23_64

EB23 หน่วยงาน มีการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงานในนาม “ชมรม STRONG …

1.หลักฐานการรวมกลุ่มของบุคลากรในหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG … ” ที่มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม STRONG ... ที่ชัดเจน และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น คลิ๊ก
2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG ... คลิ๊ก
3. รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG ... คลิ๊ก
4. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG ... ที่มีความต่อเนื่อง คลิ๊ก